Navigácia

 • Materská škola zatvorená !

  Oznamujeme rodičom detí materskej školy, že Materská škola v Dolnom Hričove nebude od 10. augusta 2020 v prevádzke z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí na mesiac august.
  Prevádzka materskej školy bude opäť obnovená od 2. septembra 2020.

 • Dôležité !!!

  Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

   

   

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

   

   

 • Vyučovanie od 22. 6. 2020

  Od 22. júna 2020 nastupujú do školy aj žiaci 6. - 9. ročníkov. Vyučovanie je na dobrovoľnej báze a stále platia opatrenia RUVZ a pokyny MŠ SR. Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom linku. Stále platí, že žiak nemôže nastúpiť bez vyplneného tlačiva Vyhlásenia, ktoré nájdete aj na našej stránke v sekcii Tlačivá.

 • Rodičia pozor !

 • Oznam ZUŠ

  Vážení rodičia,

  informácie o prijímaní detí na jednotlivé štúdijné odbory ZUŠ na školský rok 2020/2021 nájdete v priloženom linku :

 • Rodičia nezabudnite! Pri vstupe do školy, v pondelok 1. 6. 2020, musí mať Vaše dieťa vypísané Vyhlásenie ! Nájdete ho v odkaze Tlačivá !

 • Vyučovanie v júni - dôležité !

  Žiadame rodičov detí, ktoré budú navštevovať školu počas mesiaca jún 2020, aby dodržiavali pokyny popísané v ozname nižšie a súvisia s hygienickými opatreniami proti šíreniu COVID-19. Príchod žiakov do školy, či už samých alebo v sprievode rodiča, musí byť v čase od 7.30 hod. - 8.10 hod. - čas príchodu bol stanovený v zmysle cestovného poriadku SAD. Dieťa do budovy vstupuje samé. Pri vstupe do budovy mu bude zmeraná teplota a vykonaná dezinfekcia rúk. Je dôležité, aby dieťa malo so sebou tlačivo Vyhlásenia, papierové vreckovky a 2 ks rúška. Žiaci sa budú vyučovať vo svojich triedach s počtom žiakov v skupine max. 20. Počas výchovno - vzdelávacieho procesu rúška mať nemusia, no pri pohybe po budove - napr. návšteva WC, presun na obed...musí mať žiak rúško na tvári. Ostatné pokyny dostane od svojho učiteľa. Vyučovací proces bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení, škola disponuje dostatkom dezinfekčných prostriedkov. Vyučovanie žiakov 1. - 4. ročníka končí 11.20 hod., vyučovanie žiakov 5. ročníka 12.20 hod. Po skončení vyučovania idú žiaci na obed.

 • Prevádzka ŠJ počas júna

  Vážení rodičia,

  deti, ktoré budú počas júna chodiť do školy, budú mať možnosť stravovať sa v školskej jedálni za prísnych hygienických opatrení. Obedy sa budú vydávať v čase od 11.20 hod. - 12.20 hod. pre žiakov 1.- 4. ročníka a od 12.25 hod. - 13.00 hod. pre žiakov 5. ročníka. Obedy do obedárov nebude možné vydať, preto Vás žiadame o včasné odhlasovanie Vašich detí zo stravy.

 • Prevádzka ŠKD počas júna

  Vážení rodičia,

  v mesiaci jún 2020 bude v prevádzke i školský klub detí v súlade s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19. Fungovať bude v obmedzenom režime v čase od 11.45 hod. - 14.45 hod., ranná činnosť klubu nebude. 

 • Otvorenie školy v skratke - pomôcka

 • Od 1. júna 2020 nastúpia do školy žiaci 1. - 5. ročníka - dôležité !

  Vážení rodičia ,

  od 1. júna 2020 otvárame našu školu pre žiakov 1. - 5. ročníka. Samozrejme škola bude otvorená za prísnych hygienických podmienok v súvislosti s COVID - 19. V zmysle nariadení MŠ SR vyplývajú pre rodičov žiakov, ktorí nastúpia do školy od 1. júna 2020 nasledovné povinnosti :

  1. Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej
      školy a tiež pri odchode žiaka zo základnej školy  - poučí svoje dieťa o nosení rúšok, dodržiavaní odstupov,
      o dezinfekcii rúk, ktorá bude pripravená pri vchode do budovy.

  2.  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška ( 1 bude náhradné) a papierové jednorázové vreckovky.

  3.  Rodič dohliada, či dieťa nemá zvýšenú telesnú teplotu a či je zdravé.Pri prvom nástupe žiaka do základnej
       školy - 1. júna 2020, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri
       dni predloží  písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá
       nariadené  karanténne   opatrenie. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 
       COVID - 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou
       zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej
       zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto
       podmienok je  dieťa zo školy vylúčené.
       Tlačivo vyhlásenia si môžete vytlačiť kliknutím na link pod textom.


  Ďalšie informácie ohľadom fungovania školského klubu detí a školskej jedálne zverejníme už čoskoro !

   

 • Samuel Brežný úspešný v chemickej olympiáde

  Nášmu žiakovi Samuelovi Brežnému ( 9. ročník ) sa podarilo obsadiť krásne 3. miesto v okresnom kole chemickej olympiády. Keďže sa konala dištančnou formou, prispôsobené tomu boli i úlohy a zadania a veruže to nebolo ľahké. No Samo to zvládol a my mu gratulujeme ! Vďaka patrí i pani zástupkyni Štolfovej za prípravu.

 • Dôležité !!! Prihlášky na stredné školy a osemročné gymnáziá

  Vážení rodičia deviatakov, venujte pozornosť týmto dôležitým informáciám :

  - riaditelia stredných škôl majú povinnosť zverejniť kritériá na prijímanie žiakov do 7. mája 2020, sledujte        webové stránky jednotlivých stredných škôl,

  prihlášky deviatakov podávajú rodičia do 15. mája 2020 - výchovná poradkyňa Mgr. Daniela Holičová ich vyplní v programe Proforient a spojí sa s každým rodičom telefonicky, podpis rodiča ani lekára na prihláške nemusí byť,

  - riaditeľ ZŠ odošle všetky vyplnené prihlášky na príslušné stredné školy do 19. mája 2020,

  - prijímacie skúšky na stredné školy sa v tomto školskom roku nekonajú, prijímacie konanie sa uskutoční podľa známok na vysvedčení a podľa účasti v súťažiach,

  - rodičia piatakov, ktorí majú záujem podať prihlášku svojho dieťaťa na osemročné gymnázium to musia škole oznámiť telefonicky v čo najkratšom čase, prihláška sa podáva do 15. mája.

  Úplné znenie Rozhodnutia minisra školstva SR o termínoch a organizácii prijímacieho konania na stredné školy nájdete tu :

 • Hričo z domu

  Nové číslo školského časopisu sme pre vás pripravili z domu. Hrico_z_domu.pdf​​​​​​​

 • Zápis detí do MŠ - ukončený !!!

 • Dôležité ! Zápis žiakov do 1. ročníka ukončený !

   

   

 • Jazykový kvet - ďalšie výsledky

  V súťaži Jazykový kvet sa darilo aj ďalším našim žiakom - Zuzka Malkusová (7. B) a Peter Malkus (5. roč.) so svojím prednesom vo francúzskom jazyku postúpili do krajského finále. Blahoželáme a ďakujeme rodičom za podporu a prípravu. 

 • V Jazykovom kvete opäť úspešní

  Aj keď je škola momentálne zatvorená, naši žiaci nezaháľajú. Okrem toho, že sa doma vzdelávajú podľa pokynov svojich vyučujúcich, niektorí pokračujú aj v rozbehnutých súťažiach. Jednou z týchto súťaží je aj Jazykový kvet. V týchto dňoch organizátori zverejnili výsledky semifinále. Naši žiaci – Emma Bónová (4.B) a Adrián Bóna (6.A) sa so svojimi video vystúpeniami stali víťazmi vo svojich kategóriách a postúpili do krajského finále. Blahoželáme a zároveň chceme poďakovať rodičom za prípravu.

 • Deň učiteľov

  Vážené kolegyne, kolegovia, pani učiteľky, páni učitelia!

  Dnes máme náš malý sviatok. Určite si ho pripomenul každý jeden z nás. Chcem Vám i ja, v tomto zložitom čase, úprimne poďakovať za Vašu prácu, trpezlivosť a lásku, ktorú venujete svojim žiakom. Pevne verím, že toto obdobie sa čoskoro skončí a my všetci sa opäť stretneme v našej škole. Želám Vám hlavne veľa veľa zdravia!

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Dôležité !!! Zatvorenie školy pokračuje až do odvolania !!!

  Na základe Rozhodnutia  ministra školstva SR Branislava Grohlinga zo dňa 26. 3. 2020 bude mimoriadne prerušené vyučovanie na školách od 30. marca 2020 až do odvolania. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria