Navigácia

 • Dôležité info - ako v škole po prázdninách

  Na základe Usmernenia MŠ SR z 1. novembra 2020 je zástupca žiaka, ktorý navštevuje ZŠ, povinný predložiť nové tlačivo Vyhlásenia o bezinfekčnosti po celoslovenskom plošnom testovaní na Covid 19 "Spoločná zodpovednosť". Upravené tlačivo nájdete na našej stránke v sekcii Tlačivá. Bez vypísaného tlačiva nemôže žiak vstúpiť do budovy školy a teda zúčastniť sa vyučovania. Ďalšie pokyny nájdete v usmernení ninistra školstva, je dôležité si ich prečítať. Usmernenie nájdete nižšie, pod textom.
  Žiaci 1. stupňa naďalej pokračujú v prezenčnej výučbe v škole.

  Žiaci 2. stupňa ZŠ sa vzdelávajú dištančne, v domácom prostredí.

  Usmernenie ministra školstva z 1. 11. 2020 nájdete na tomto linku :

   

 • Dôležité informácie !!!

  Podľa rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu bude vyučovanie v našej škole prebiehať nasledovne :

  - od pondelka 26. októbra 2020 prechádzajú žiaci 2. stupňa na dištančnú výučbu, tzn. žiaci sú doma, ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl,

  - MŠ a 1.stupeň ZŠ ostávajú na prezenčnej výučbe, tzn. pokračujú vo výčbe v škole,

  Prázdniny: Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - opäť ide o obdobie v čase plošného testovania.

  Po zverejnení ďalších informácii z MŠ SR Vás budeme informovať.

 • Dôležitý oznam !

  Z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie v našej obci v dňoch 9. - 11. 9. 2020 bude školské vyučovanie prebiehať nasledovne :

  9.9.2020 - skrátené vyučovanie, žiaci sa učia 4 hodiny
  10.9.2020 - účelové cvičenie
  11.9.2020 - riaditeľské voľno

  V týchto dňoch nebude žiakom poskytovaná strava a v prevádzke nebude ani ŠKD !

 • Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2.9.2020 (streda) o 9.00 hod.!

 • POZOR !!! Z dôvodu pandémie COVID - 19 je vstup do budovy školy povolený len žiakom a zamestnancom, s výnimkou 2. 9. 2020, kedy majú vstup povolený i rodičia žiakov 1. ročníka.

 • Rodičia nezabudnite! Na začiatku nového školského roku 2020/2021 musí mať žiak vypísaný Zdravotný dotazník a Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti ! Bez nich nebudú môcť vstúpiť do budovy školy ! Nájdete ich v odkaze Tlačivá !

 • Dôležitý oznam !

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 ( zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest ), ako aj inej infekčenj choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti, podpísaným zákonným zástupcom.

 • Dôležité informácie

 • Milí žiaci, rodičia, pedagógovia, priatelia školy

  V novom školskom roku 2020/2021 Vám chcem zaželať hlavne veľa elánu a  pevnú vôľu pri prekonávaní prekážok, ktoré nám v súčasnosti stavia do cesty mimoriadna situácia v súvislosti s koronavírusom. No verím v zodpovedné správanie nás všetkých - pedagógov, žiakov i rodičov. Dúfam, že ste všetci oddýchnutí a pripravení vrhnúť sa do práce.

  Mgr. Ivan Brezovský riaditel školy

 • Dôležité !!!

  Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

   

   

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

   

   

 • Školský rok 2019/2020

 • Materská škola zatvorená !

  Oznamujeme rodičom detí materskej školy, že Materská škola v Dolnom Hričove nebude od 10. augusta 2020 v prevádzke z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí na mesiac august.
  Prevádzka materskej školy bude opäť obnovená od 2. septembra 2020.

 • Vyučovanie od 22. 6. 2020

  Od 22. júna 2020 nastupujú do školy aj žiaci 6. - 9. ročníkov. Vyučovanie je na dobrovoľnej báze a stále platia opatrenia RUVZ a pokyny MŠ SR. Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom linku. Stále platí, že žiak nemôže nastúpiť bez vyplneného tlačiva Vyhlásenia, ktoré nájdete aj na našej stránke v sekcii Tlačivá.

 • Rodičia pozor !

 • Oznam ZUŠ

  Vážení rodičia,

  informácie o prijímaní detí na jednotlivé štúdijné odbory ZUŠ na školský rok 2020/2021 nájdete v priloženom linku :

 • Vyučovanie v júni - dôležité !

  Žiadame rodičov detí, ktoré budú navštevovať školu počas mesiaca jún 2020, aby dodržiavali pokyny popísané v ozname nižšie a súvisia s hygienickými opatreniami proti šíreniu COVID-19. Príchod žiakov do školy, či už samých alebo v sprievode rodiča, musí byť v čase od 7.30 hod. - 8.10 hod. - čas príchodu bol stanovený v zmysle cestovného poriadku SAD. Dieťa do budovy vstupuje samé. Pri vstupe do budovy mu bude zmeraná teplota a vykonaná dezinfekcia rúk. Je dôležité, aby dieťa malo so sebou tlačivo Vyhlásenia, papierové vreckovky a 2 ks rúška. Žiaci sa budú vyučovať vo svojich triedach s počtom žiakov v skupine max. 20. Počas výchovno - vzdelávacieho procesu rúška mať nemusia, no pri pohybe po budove - napr. návšteva WC, presun na obed...musí mať žiak rúško na tvári. Ostatné pokyny dostane od svojho učiteľa. Vyučovací proces bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení, škola disponuje dostatkom dezinfekčných prostriedkov. Vyučovanie žiakov 1. - 4. ročníka končí 11.20 hod., vyučovanie žiakov 5. ročníka 12.20 hod. Po skončení vyučovania idú žiaci na obed.

 • Prevádzka ŠJ počas júna

  Vážení rodičia,

  deti, ktoré budú počas júna chodiť do školy, budú mať možnosť stravovať sa v školskej jedálni za prísnych hygienických opatrení. Obedy sa budú vydávať v čase od 11.20 hod. - 12.20 hod. pre žiakov 1.- 4. ročníka a od 12.25 hod. - 13.00 hod. pre žiakov 5. ročníka. Obedy do obedárov nebude možné vydať, preto Vás žiadame o včasné odhlasovanie Vašich detí zo stravy.

 • Prevádzka ŠKD počas júna

  Vážení rodičia,

  v mesiaci jún 2020 bude v prevádzke i školský klub detí v súlade s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19. Fungovať bude v obmedzenom režime v čase od 11.45 hod. - 14.45 hod., ranná činnosť klubu nebude. 

 • Otvorenie školy v skratke - pomôcka

 • Od 1. júna 2020 nastúpia do školy žiaci 1. - 5. ročníka - dôležité !

  Vážení rodičia ,

  od 1. júna 2020 otvárame našu školu pre žiakov 1. - 5. ročníka. Samozrejme škola bude otvorená za prísnych hygienických podmienok v súvislosti s COVID - 19. V zmysle nariadení MŠ SR vyplývajú pre rodičov žiakov, ktorí nastúpia do školy od 1. júna 2020 nasledovné povinnosti :

  1. Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej
      školy a tiež pri odchode žiaka zo základnej školy  - poučí svoje dieťa o nosení rúšok, dodržiavaní odstupov,
      o dezinfekcii rúk, ktorá bude pripravená pri vchode do budovy.

  2.  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška ( 1 bude náhradné) a papierové jednorázové vreckovky.

  3.  Rodič dohliada, či dieťa nemá zvýšenú telesnú teplotu a či je zdravé.Pri prvom nástupe žiaka do základnej
       školy - 1. júna 2020, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri
       dni predloží  písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá
       nariadené  karanténne   opatrenie. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 
       COVID - 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou
       zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej
       zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto
       podmienok je  dieťa zo školy vylúčené.
       Tlačivo vyhlásenia si môžete vytlačiť kliknutím na link pod textom.


  Ďalšie informácie ohľadom fungovania školského klubu detí a školskej jedálne zverejníme už čoskoro !

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria