Navigácia

 • KOMPARO 8. ročník

 • Celoškolské konzultácie

  Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že v utorok 17. 1. 2023 od 15,30 - 17,30 hod. sa uskutočnia celoškolské konzultácie pre rodičov žiakov našej školy. Vaša účasť je nutná z dôvodu blížiaceho sa hodnotenia žiakov k 1. polroku šk. roku 2022/2023.

  Mgr. Ivan Brezovsky, riaditel skoly

 • Školský ples

  Vážení rodičia, priatelia školy,

  po zvážení rôznych okolností a faktorov, ktoré ovlyvňujú život v našej škole vám oznamujeme, že Školský ples sa vo februári 2023 v našej škole konať nebude.

  Prípadný náhradný termín vám včas oznámime.

  Ďakujem za pochopenie.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Strava od 1. 1. 2023 - oznam ŠJ

  Vážení rodičia,

  MŠVVaŠ SR schválilo nové finančné pásma resp. ich navýšenie na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania z dôvodu neustáleho narastania cien energií a surovín potrebných na výrobu jedál.

  Naša škola zostáva v 2. finančnom pásme tak ako doteraz s navýšením podľa aktualizácie finančných pásiem od 1. 1. 2023 nasledovne :

  Materská škola - stravná jednotka : 2,10 €/deň
  Žiaci 1. stupňa ZŠ - stravná jednotka : 1,70 €/deň
  Žiaci 2. stupňa ZŠ - stravná jednotka : 1,90 €/deň

  Bližšie informácie poskytne vedúca školskej jedálne p. Ingrid Hricová na tel.č. 041/5572177.

   

   

   

   

 • Riaditeľské voľno

       Z dôvodu šetrenia prevádzkových nákladov a nákladov na energie a taktiež z dôvodu čerpania náhradného voľna z vyššej kolektívnej zmluvy zamestnancov školy udeľujem riaditeľské voľno všetkým žiakom školy na deň 22. 12. 2022 (štvrtok). Od piatka 23.12.2022 do nedele 08.01.2022 majú žiaci Vianočné prázdniny.
  Vyučovanie začína v pondelok 09.01.2022.

 • Rozhodnutie RÚVZ - dôležité !

  Vážení rodičia,

       Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline nariadil dňa 30.11.2022  prerušenie vyučovania a prevádzky Základnej školy s materskou školou P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove od 1.12.2022 - 7.12.2022 vrátane z dôvodu vysokého počtu výskytu respiračných ochorení u žiakov školy a u detí, ktoré navštevujú materskú školu.

  Vyučovanie v základnej škole a prevádzka materskej školy bude opäť obnovená od štvrtka 8. 12. 2022.

  Za porozumenie ďakujeme.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

  Rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :


 • Celoškolské konzultácie pre rodičov

  V utorok, 15.11. 2022 od 16.00 hod - 17.30 hod. sa uskutočnia celoškolské konzultácie pre zákonných zástupcov žiakov našej školy. Účasť rodičov je dôležitá z dôvodu hodnotenia prospechu a správania žiakov za 1. štvrťrok šk. roku 2022/2023.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Oznam pre rodičov detí z materskej školy

  Vážení rodičia,

       v zmysle zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5 ods. 2 písm.h) a rozhodnutia zriaďovateľa a vyhlášky o materskej škole č. 306/2008 § 2 ods.6, materská škola nebude v prevádzke v dňoch 28.10.2022 (piatok) z dôvodu aktualizačného vzdelávania ped. zamestnancov MŠ a 31.10.2022 (pondelok).

  Materskú školu opäť otvoríme v stredu 2.11.2022

   

 • Všeobecná športovo-pohybová príprava - oznam pre rodičov žiakov 1. - 4. ročníka

  Vážení rodičia,

  okrem krúžkovej činnosti v našej škole sme dostali ponuku na spoluprácu s občianskym združením  Športová akadémia Pohyb pre deti, ktorá ponúka žiakom 1. - 4. ročníka našej školy možnosť športových tréningov pod názvom Všeobecná športovo - pohybová príprava. Tieto tréningy by sa uskutočnili v telocvični našej školy, 1x do týždňa a cena za hodinu tréningu je 3,- eurá, teda 12,- eur mesačne. Deň tréningov bude stanovený podľa záujmu rodičov a nebude sa prekrývať so športovými krúžkami našej školy. V prípade záujmu môžete prihlasovať svoje deti u triednych učiteliek do konca septembra 2022.
  Bližšie info nájdete v priloženej prezentácii na tomto linku : 

 • Záujmová činnosť na šk. rok 2022/2023

  Vážení rodičia, ponuku krúžkov na školský rok 2022/2023 si môžete pozrieť kliknutím na tento link :
  Zaujmova_cinnost.xlsx​​​​​​​

 • ÚČELOVÉ CVIČENIE

  Účelové cvičenie pre 5. - 9. ročník sa uskutoční v piatok 16. 09. 2022 /1. - 5. vyučovacia hodina/. Je potrebné mať vhodnú obuv, oblečenie, pršiplášť, vodu, jedlo - špekáčik na opekanie. ÚC sa koná za každého počasia. 

 • Plenárne rodičovské združenie a celotriedne schôdzky

  Vážení rodičia,

  pozývame vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 20.09.2022 (utorok) o 16.00 hod. v budove ročníkov 4. - 9. Vaša účasť na združení je dôležitá. Po ňom sa uskutočnia celotriedne rodičovské schôdzky. 

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Rodičovské združenie v materskej škole !

  Vážení rodičia,

  pozývame vás na rodičovské združenie, dňa 13. 9. 2022 o 16,15 hod. v Materskej škole v Dolnom Hričove v triede Mravčekov. Tešíme sa na vašu účasť !

  Mgr. Martina Regiecová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

 • Súkromná základná umelecká škola - pobočka u nás

  Súkromná základná umelecká škola  ANIMA LIBERA, Skalka 34, Lietavská Lúčka otvára na pobočke v ZŠ Dolný Hričov v školskom roku 2022/2023 nasledovné odbory :
  Hudobný odbor
  -
  hra na klavíri
  - hra na zobcovej flaute
  - hra na gitare
  - spev
  Výtvarný odbor

  Svoje deti môžete prihlásiť do 13. 9. 2022 na adrese :  www.szus.animalibera.sk

  Viac info poskytne Mgr. art. Michal Besuch, č.tel. 0905 394 333

 • Oznam pre rodičov detí materskej školy k začiatku šk. roka

  Milí rodičia,

  od školského roku 2022/2023 budeme zverejňovať všetky oznamy, ktoré sa budú týkať našej materskej školy na tejto webovej stránke. Všetky oznamy, tlačivá, dokumenty, fotografie budeme pridávať postupne a preto vás prosíme o trpezlivosť. V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov, pripomienok píšte na mailové adresy msdhricov@azet.sk, zsdhricov@azet.sk alebo priamo na tejto stránke v sekcii Napíšte nám..

  Zatiaľ najdôležitejší oznam pre rodičov nových detí  ( vy ostatní to už poznáte z predchádzajúcich školských rokov ) :

  v prvý školský deň, v pondelok 5. 9. 2022,  a samozrejme i všetky ostatné dni treba dieťa priviesť do MŠ do 8.00 hod. Vášmu dieťaťku zatiaľ stačia prezuvky. Je potrebné odovzdať vypísané Potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré však dostanete k vypísaniu pri vstupe do materskej školy. Samozrjeme ho nájdete  aj na stránke školy, kde si ho môžete vytlačiť. Nové detičky sa budú v škôlke postupne adaptovať a preto tu prvé dni strávia max. 2 hodiny. Všetky potrebné informácie vám podá pani učiteľka pri preberaní vášho dieťaťa. Už sa všetci veľmi tešíme !

  Mgr. Martina Regiecová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

 • Dôležité !!! Tlačivo o bezpríznakovosti

  Vážení rodičia,
  v zmysle nariadenia ministra školstva s účinnosťou od 1. 9. 2022, musí žiak predložiť pri prvom nástupe do školy vypísané tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Uvedené tlačivo si môžete vyzdvihnúť v budove základnej školy v dňoch 31. 8. 2022 a 2. 9. 2022 od 9.00 - 15.00 hod. alebo si ho môžete vytlačiť z tohto linku :

   

 • Informácie k zahájeniu školského roku 2022/2023

  Vážení rodičia, priatelia školy, milí žiaci,

  prázdniny ubehli ako voda a opäť nadišiel čas stretnúť sa v našej milej školičke. Verím, že ste všetci načerpali mnoho síl a ste tak pripravení začať nový školský rok. Ja osobne sa už veľmi teším a preto Vám chcem touto cestou oznámiť pár dôležitých informácií.

  Slávnostné zahájenie školského roka 2022/2023 začína v pondelok 5. 9. 2022 o 9.00 hod. v budove ročníkov 5. -9. V novom školskom roku budú túto budovu navštevovať aj žiaci 4. ročníka. Pred začiatkom sa bude konať žiacka svätá omša, ktorej sa môžu naši žiaci zúčastniť o 8.00 hod. v kostole sv. Michala v Dolnom Hričove. Pán farár vás všetkých srdečne pozýva.  Po zahájení školského roka pôjdu žiaci so svojimi pani učiteľkami do tried, kde dostanú ďalšie informácie ohľadom vyučovania. Do tried pôjdu aj prváčikovia, výnimočne so svojimi rodičmi. V tento deň nemajú žiaci obed a nie je otvorený ani školský klub detí. Od utorka sa už varí aj pre žiakov školy a tiež funguje školský klub. Celý týždeň budú mať naši noví prváčikovia 3 hodiny vyučovania, necháme im trochu času na adaptáciu v škole, a žiaci 2. ročníka 4 vyučovacie hodiny. Ročníky 3. - 9. sa učia podľa rozvrhu. Všetky ostatné informácie vám poskytnú triedni učitelia. Tešíme sa na vás !

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Školský rok 2021/2022

 • "Strava zadarmo" - dôležité zhrnutie!

  Vážení rodičia,

  nakoľko informácie ohľadom dotácie na stravu sa stále menia, tu nájdete najdôležitejšie zhrnutie, kto vlastne má nárok na "stravu zadarmo" :

 • Naša spolupráca so ZPHH

  Naša škola sa môže pochváliť výbornou spoluprácou so Združením Hričovského hradu. Žiaci 9. ročníka sa zapojili do prác v mýtnici. Z priestorov povynášali časti kamennej dlažby a ukladali ich do pivnice. Za tri hodiny vykonali neuveriteľné množstvo práce, čo ocenil najmä predseda združenia Jozef Mihálik. Taktiež poďakoval za práce na hričovskom hrade, ktoré vykonali žiaci našej školy a vyzdvihol ich záujem o históriu hradu. S pani učiteľkou Rečkovou majú veľké plány na spoluprácu i do budúcnosti. Sme veľmi radi, že našich žiakov história nielen hradu, ale celej našej obce, veľmi zaujíma a sú ochotní priložiť ruku k dielu na obnovu našich pamiatok. Viac fotografií nájdete vo fotoalbume.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria