Navigácia

 • 3. ročník a štvrtáci z ŠKD v karanténe !

  Z dôvodu výskytu ochorenia na covid 19 u žiaka 3. ročníka nariadil RÚVZ v Žiline karanténne opatrenie pre žiakov 3. ročníka a  žiakov 4. ročníka, ktorí spolu s tretiakmi navštevujú ŠKD a to v čase od 12. 2. 2022 sobota do stredy 16. 2. 2022(vrátane). Žiaci nastupujú na dištančné vzdelávanie.

  Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie karantény !

 • 5. ročník od 4. 2. 2022 opäť v karanténe !

  Z dôvodu opätovného výskytu ochorenia na Covid 19 u žiaka 5. ročníka nariadil RÚVZ v Žiline žiakom 5. ročníka karanténne opatrenie a to od 4. 2. 2022 piatok do 8. 2. 2022 utorok (vrátane). Žiaci sa budú vzdelávať dištančne.

  Žiadame o ridičov o dôsledné dodržiavanie karantény u detí.

 • 1. a 2. ročník v karanténe !

  Z dôvodu ďalšieho výskytu ochorenia na Covid 19 u žiačky 2. ročníka nariadil RÚVZ v Žiline karanténne opatrenie žiakom 1. a 2. ročníka  v čase od 3. 2. 2022 štvrtok do 7. 2. 2022 pondelok (vrátane). Žiaci majú dištančné vzdelávanie.

  Žiadame rodičov, aby dohliadli na riadne dodržiavanie karantény u svojich detí.

 • Karanténa už aj v MŠ - v triede predškolákov

  Z dôvodu ochorenia na covid 19 nariadil RÚVZ Žilina karanténne opatrenie triede starších detí (predškolákov) MŠ a to v čase od 2. 2. 2022 do 6. 2. 2022 (vrátane). Trieda mladších detí pokračuje v prezenčnej návšteve MŠ a to aj v piatok počas školských prázdnin.

 • 9.A. opäť v karanténe !

  Z dôvodu ochorenia žiačky na covid 19 nariadil RÚVZ Žilina karanténne opatrenie pre žiakov 9. A. triedy a to v čase od 2. 2. 2022 streda -  6. 2 . 2022 nedeľa (vrátane). Žiaci sa budú vzdelávať dištančne, v škole zostávajú žiaci, ktorí majú výnimku z karantény ( očkovaní, prekonaní).

  Žiadame rodičov, aby dohliadli na dôsledné dodržiavanie karantény svojich detí.

 • Súťaž Lupienok 2022

  Žiaci 5. ročníka sa na hodinách anglického jazyka rozhodli zapojiť do súťaže Lupienok 2022.

  Ich úlohou bolo   nájsť lupienky z 3 kvetov alebo lístky z 3 stromov a vytvoriť z nich herbár tak, že ku každému lupienku / lístočku budú uvedené 3 fakty a 3 veršíky vo zvolenej jazykovej verzii. Naši žiaci tvorili v anglickom jazyku v kombinácii so slovenčinou.

  V triede sme vybrali dva najvydarenejšie a dotiahli sme ich do verzie, ktorú sme poslali do súťaže. Marína Janáková sa zúčastnila a Simona Žoldáková postúpila do finále (16 najlepších zo 70 zúčastnených v danej kategórii).

  Dievčatá súťažili v II.kategórii (2. stupeň ZŠ) a ako piatačky si určite neurobili hanbu J

  Do ďalšieho ročníka vstúpime s odhodlaním a začneme sa pripravovať o niečo skôr a veríme, že sa nám minimálne podarí zopakovať účasť vo finále.

  Dievčatá ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Mgr. Kočnerová Jana

   

 • Polročné prázdniny

  Polročné prázdniny sú v piatok 4. februára 2022. Žiaci dostanú polročné výypisy známok vo štvrtok pred prázdninami.

  Mgr. Ivan Brezovskť, riaditeľ školy

 • Karanténne opatrenie aj v 5. ročníku !

  Z dôvodu ochorenia na covid 19 u žiačky 5. ročníka nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline karanténne opatrenie žiakom 5 ročníka v čase od 29. 1. 2022 do 2. 2. 2022 (vrátane). Žiaci pokračujú vo vyučovaní dištančne.

  Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie karantény.

 • Karanténne opatrenie v 2. ročníku !

  Z dôvodu ochorenia na covid - 19 žiaka 2. ročníka, nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline karanténne opatrenie pre žiakov 2. ročníka od 28. 1. 2022 do 1. 2. 2022 (vrátane). Žiaci budú mať dištančné vyučovanie. Žiadame rodičov, aby dbali na prísne dodržiavanie karantény u svojich detí.

 • Karanténne opatrenie v 9. A. triede !

  Z dôvodu pozitívneho samotestu žiaka 9.A. triedy nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline karanténne opatrenie žiakom 9. A. triedy ( okrem prekonaných a zaočkovaných žiakov ) od 25.1.2021 do 29.1.2021 ( vrátane ). I keď žiakovi vyšiel negatívny pcr test, karanténne opatrenie naďalej zostáva v platnosti. Žiaci majú dištančné vzdelávanie, okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény - tí sa vzdelávajú prezenčne. 

 • Karanténne opatrenie v 7. ročníku !

  Z dôvodu výskytu  ochorenia Covid-19 u žiačky 7. ročníka nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline karanténne opatrenie pre žiakov 7. ročníka, okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény (očkovaní, prekonaní). Karanténne opatrenie je nariadené v čase od 24. 1 . 2021 - 31. 1. 2021 ( vrátane ).Žiaci s karanténnym opatrením majú dištančné vzdelávanie, žiaci, ktorí majú výnimku z karantény pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac na 5 pracovných dní.

 • Karanténne opatrenie v 3. a 4. ročníku !

  Z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19 u žiačky 3. ročníka nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline karanténne opatrenie pre žiakov 3. ročníka a žiakov 4. ročníka, (ktorí navštevujú 2. oddelenie ŠKD okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény - očkovaní, prekonaní). Karanténne opatrenie je nariadené v čase od 24. 1 . 2021 - 31. 1. 2021 ( vrátane ). Žiaci s karanténnym opatrením majú dištančné vzdelávanie, žiaci 4 .ročníka, ktorí majú výnimku z karantény a ktorí navštevujú 2. oddelenie ŠKD pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac na 5 pracovných dní.

 • 9.B. v karanténe !

  Z dôvodu výskytu  ochorenia Covid-19 u žiačky 9. ročníka nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline karanténne opatrenie pre žiakov 9. B. triedy, okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény (očkovaní, prekonaní). Karanténne opatrenie je nariadené v čase od 21. 1 . 2021 - 30. 1. 2021 ( vrátane ).
  Žiaci s karanténnym opatrením majú dištančné vzdelávanie, žiaci, ktorí majú výnimku z karantény pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac na 5 pracovných dní.

 • Nástup do školy v pondelok 10. 1. 2022

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  chcem Vám do Nového roka popriať veľa veľa zdravia, rodičom veľa trpezlivosti a žiakom veľa síl pre úspešné zvládnutie tohto i nasledujúcich školských rokov. Verím, že ste si  poriadne oddýchli a načerpali nové sily a spolu môžme opäť zapracovať na Vašich vedomostiach.

  Vyučovanie po Vianočných prázdninách začína pondelkom 10. 1. 2022. Upozorňujeme zákonnych zástupcov žiakov, aby svojim deťom vypísali Potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré si môžu stiahnuť na tejto stránke v Sekcii Tlačivá. Bez uvedeného potvrdenia nebude môcť žiak vstúpiť do budovy školy. Zároveň rodičom doporučujeme, aby svoje deti pred vstupom do školy otestovali domácim samotestom. Ďalšie samotestny budeme distribuovať rodičom po ich doručení Regionálnym úradom Školskej správy v Žiline. Termín Vám bude oznámený prostredníctvom triednych učiteľov.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Strava zadarmo - oznam pre deviatakov !!!

  Vážení rodičia!

  Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

  Plošné poskytovanie dotácie na stravu pre všetkých žiakov od
  1. 8. 2021 skončilo až na tieto výnimky, ktoré majú i naďalej nárok "na stravu zadarmo" :

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením, ktoré nájdete na našej stránke v sekccii Tlačivá.
  • dieťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zváhodnenia.

   Ak Vaše dieťa patrí do jednej z týchto troch skupín, žiadame Vás, aby ste čo najskôr
   predložili k poskytnutiu dotácie na stravu:
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (nájdete  ho na tejto stránke v sekcii Tlačivá)

   Uvedené potvrdenia je potrebné odovzdať na podateľni Obecného úradu. Bližšie informácie poskytne p. Sládková na tel. č. 041/5572120.

   

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny pre žiakov v SR začínajú dňa 20. 12. 2021 a končia 7. 1. 2021. Vyučovanie po prázdninách začína dňa 10. 1. 2021.

   

 • Od pondelka 13. 12. 2021 žiaci 2. stupňa na dištančnom vzdelávaní !

  Na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2021/21911-2-A18010 zostávajú žiaci 5.- 9. ročníka ZŠ na dištančnom vzdelávani s účinnosťou od 13. 12. 2021 do 17. 12. 2021.

  Žiaci 1. - 4. ročníka sa naďalej učia prezenčne. 

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Oznam pre rodičov materskej školy

  Oznamujeme rodičom detí materskej školy, že materská škola nebude v prevádzke v čase od 23. 11. 2021 do 29. 11. 2021 (vrátane) z dôvodu rozhodnutia RÚVZ Žilina, ktoré nájdete v priloženom linku. Dôvodom na prerušenie  prevádzky MŠ je vysoký výskyt respiračných chorôb u detí MŠ.

 • ŠKD už v bežnom režime

  Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí, že tento od pondelka 15. 11. 2021 funguje v bežnom režime - teda ranný i poobedný ŠKD.

 • Oznam pre rodičov detí materskej školy

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia na Covid 19 v 2. triede MŠ (Včielky) zostávajú deti tejto triedy v karanténe od  8.11.2021 do 15.112021 (vrátane). Rozhodnutie RÚVZ o karanténnom opatrení si môžete prečítať kliknutím na nižšieuvedený link.

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria