Navigácia

 • Prehľad aktuálnych opatrení k školskému roku 2021/2022 - dôležité informácie !

  Vážení rodičia,

  Ministerstvo školstva vydalo manuál k 1.9.2021, ktorý je záväzný pre všetky školy a školské zariadenia. Nájdete ho na tomto odkaze : www.minedu.sk/skolsky-semafor/

  My sme si pre vás pripravili súhrn najdôležitejších informácií, ktoré sú záväzné aj pre zákonného zástupcu. Preto vás žiadame , aby ste im venovali náležitú pozornosť.

  Všetky tieto infomácie nájdete tu :

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

  Vážení rodičia, žiaci

  slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. 9. 2021 (štvrtok) o 9.00 hod. na školskom dvore pred hlavnou budovou školy (budova ročníkov 5. - 9.). V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do svojich tried. Upozorňujeme rodičov, že do budovy školy budú mať prístup len rodičia prvákov s vypísaným tlačivom "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti", ktoré nájdete i na tejto stránke v sekcii Tlačivá.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • "Strava zadarmo" - dôležité zhrnutie!

  Vážení rodičia,

  nakoľko informácie ohľadom dotácie na stravu sa stále menia, tu nájdete najdôležitejšie zhrnutie, kto vlastne má nárok na "stravu zadarmo" :

 • Dôležitý oznam pre rodičov predškolákov !!!

  Vážení rodičia,

  vaše dieťa, ktoré je v poslednom ročníku materskej školy, má i od septembra 2021 nárok na "stravu zadarmo" až do doby dovŕšenia 6. rokov veku. Aby obec mohla o dotáciu na stravu požiadať, je potrebné, aby ste najneskôr do 9. 8. 2021 (pondelok) doručili na Obecný úrad v Dolnom Hričove p. Sládkovej vypísané tlačivo Čestného vyhlásenia. Tlačivo nájdete i na tejto stránke v sekcii Tlačivá, prípadne si ho môžte vyzdvihnúť a zároveň vypísať u p. Sládkovej na obecnom úrade. Bez doručeného Čestného vyhlásenia nebude možné vášmu dieťaťu poskytnúť dotáciu na stravu a stravu teda budete hradiť v plnej výške.

  Zároveň vás upozorňujeme, že dotácia na stravu bude týmto deťom poskytnutá len do 31. 12. 2021.

 • Strava zadarmo - oznam pre zákonných zástupcov žiakov !!

  Vážení rodičia!

  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

  To znamená, že plošné poskytovanie dotácie na stravu pre všetkých žiakov od
  1. 8. 2021 končí !

  Uvedený právny stav má však výnimky, kde dochádza k zmene okruhu oprávnených detí. Dotácia na stravu sa od 1. 9. 2021 bude i naďalej poskytovať týmto deťom :

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením, ktoré nájdete na našej stránke v sekccii Tlačivá.

   Ak Vaše dieťa patrí do jednej z týchto troch skupín, žiadame Vás, aby ste najneskôr do
   06. 08. 2021 predložili k poskytnutiu dotácie na stravu:
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (nájdete v prílohe).
   Uvedené potvrdenia je potrebné odovzdať na podateľni Obecného úradu.

   

 • Slávnostné ukončenie šk. roka

  Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy,

  slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu, 30. 6. 2021 o 9. 00 hod. pred hlavnou budovou školy.

  Verím, že sa už všetci tešíte na prázdniny a preto vám želám veľa dobrodružstiev, oddychu, šťastia a aby ste načerpali veľa síl do nového školského roka.

  Mgr. Ivan Brezovský, riadoiteľ školy

 • Jazykový kvet 2021 - opäť prvé miesta v celoslovenskom kole

  Žiaci našej školy boli aj tento školský rok úspešný v jazykovo-umeleckej súťaži Jazykový kvet.

  Celoslovenské kolo prinieslo:

  1.miesto, Adrián Bóna v kategórii Stand-up v anglickom jazyku;

  1.miesto, Zuzka Malkusová v prednese vo francúzskom jazyku;

  3.miesto, Emma Bónová v prednese poézie v anglickom jazyku. 

 • Dve 3. miesta v okresnom kole HK!

  Naše žiačky Jana Marčišová (6. roč.) a Vanesa Žoldáková (7. B) boli úspešné v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Obidve skončili na 3. mieste - Janka v II. kategórii poézie a Vaneska v III. kategórii prózy. Srdečne blahoželáme!

 • UPOZORNENIE !

  Dôrazne upozorňujeme rodičov žiakov, ktorým bolo nariadené karanténne opatrenie, že žiaci musia byť doma v domácej izolácii a nie sa zdržiavať na verejných pristranstvách v obci.

  Za porušenie karantény Vám hrozí pokuta za všeobecné ohrozovanie zdravia.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Riaditeľské voľno

  Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v obci udeľujem žiakom 1. - 9. ročníka našej školy riaditeľské voľno dňa 9.6.2021 (streda).
  V tento deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň, školský klub detí a materská škola.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Deň detí

  Vzhľadom na karenténne opatrenia, oslava Dňa detí sa uskutoční 1. 6. 2021 v rámci tried, žiaci sa nebudú učiť a vyučovanie bude skrátené o jednu hodinu na 1. i 2. stupni. Touto cestou ďakujeme rade rodičov za balíčky pre našich žiakov.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Nariadené karanténne opatrenie !

  Vážení rodičia,
  z dôvodu potvrdeného výskytu nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 u niektorých žiakov, nám bolo Reginálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline nariadené karanténne opatrenie pre žiakov 1. a 5. ročníka, dotknutým žiakom ŠKD a dotknutým zamestnancom ZŠ.
  Uvedené karanténne opatrenie platí od 26.5.2021 do 8.6.2021 (vrátane). V 1. a 5. ročníku bude prebiehať dištančné vzdelávanie ľahšou formou.
  Upozorňujeme vás, že žiaci musia byť doma v karanténe !

  Úplné znenie rozhodnutia RÚVZ nájdete tu : Rozhodnutie.pdf
  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Rodičia pozor ! Žiaci budú mať skrátené vyučovanie !

  Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v  dňoch 24.5.2021 - 26.5.2021 bude v našej škole skrátené vyučovanie. Žiaci sa budú učiť len prvé štyri vyučovacie hodiny. Namiesto vareného obeda im bude poskytnutá suchá strava formou obedového balíčka.
  Školský klub detí v tieto dni nebude v prevádzke.
  Vyučovanie bude opäť normálne prebiehať od štvrtka 27.5.2021.

  Pozor ! Materskej školy sa toto obmedzenie netýka, bude v riadnej prevádzke.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy 

 • Opäť zmena ! Od 3.5.2021 musia žiaci priniesť do školy vypísané tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Nájdete ho na našej stránke v sekcii Tlačivá !

 • Dôležité !!! Zápis detí do materskej školy !

  Vážení rodičia,

  všetky potrebné informácie o zápise detí do materskej školy nájdete tu : 

 • Od pondelka 3. 5. 2021 nemusia žiaci 2. stupňa ZŠ predkladať negatívny test na Covid 19 a nie je potrebné vypĺňať tlačivo Čestného prehlásenia rodiča !

  V utorok 27. apríla 2021 bolo zverejnené Uznesenie vlády SR č. 215/2021, podľa ktorého je preukazovanie sa negatívnym testom v školách a školských zariadeniach pre žiakov a zákonných zástupcov detí materských a základných škôl potrebné len v okresoch vo 4. stupni varovania (tzv. čierne okresy).

  Vzhľadok k tomu, že okres Žilina sa nachádza v 2. stupni varovania, nie je potrebné preukazovať sa testom žiaka ani zákonného zástupcu. Rodičia teda nemusia ani vypĺňať tlačivo Čestného vyhlásenia. 
  Zákonní zástupcovia v prípade potreby testu (do práce, do obchodu a pod.) môžu využiť MOM v našich obciach.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

   

 • Žiaci v škole nemusia mať respirátor ! Na prekrytie horných dýchacích ciest im postačuje rúško !

 • Od 26. 4. 2021 v škole už všetky ročníky !!!

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 nastupujú na prezenčnú výučbu v školách aj žiaci 5. - 7. ročníka.Prezenčné vyučovanie sa pre týchto žiakov začína i na našej škole za splnenia nasledovných podmienok :

  1. negatívny test na vírus SARS-CoV-2 jedného z rodičov (zákonných zástupcov) žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakom - test netreba k nahliadnutiu, zákonný zástupca podpisuje čestné vyhlásenie, v ktorom je povinný uviesť pravdivé údaje a teda aj dátum vykonania testu,

  2. negatívny test žiaka  - žiak je povinný preukázať sa testom nie starším ako 7 dní pri nástupe na vyučovanie,

  3. vyplnené a podpísanie tlačivo čestného vyhlásenia, ktoré žiak odovzdá pri nástupe do školy. Tlačivo čestného vyhlásenia nájdete na našej webovej stránke v sekcii Tlačivá.

  Upozorňujeme zákonných zástupcov, že naše obce majú zriadené mobilné odberové miesta, kde sa môžu dať otestovať spolu so žiakmi každú sobotu.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Od 19.4.2021 nastupujú na prezenčnú výučbu žiaci 8. a 9. ročníka !

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 nastupujú na prezenčnú výučbu v školách žiaci 8. a 9. ročníka.
  Prezenčné vyučovanie sa pre týchto žiakov začína i na našej škole za splnenia nasledovných podmienok :

  1. negatívny test na vírus SARS-CoV-2 jedného z rodičov (zákonných zástupcov) žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakom - test netreba k nahliadnutiu, zákonný zástupca podpisuje čestné vyhlásenie, v ktorom je povinný uviesť pravdivé údaje a teda aj dátum vykonania testu,

  2. negatívny test žiaka 8. a 9. ročníka - žiak je povinný preukázať sa testom nie starším ako 7 dní pri nástupe na vyučovanie,

  3. vyplnené a podpísanie tlačivo čestného vyhlásenia, ktoré žiak odovzdá pri nástupe do školy. Tlačivo čestného vyhlásenia nájdete na našej webovej stránke v sekcii Tlačivá.

  Upozorňujeme zákonných zástupcov, že naše obce majú zriadené mobilné odberové miesta, kde sa môžu dať otestovať spolu so žiakmi 8. a 9. ročníka každú sobotu.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy
   

   

   

 • Zápis do 1. ročníka

  Oznamujeme všetkým rodičom detí, ktoré majú od septembra 2021 nastúpiť na povinnú školskú dochádzku, že zápis detí do 1. ročníka  v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční v týždni od 12.4. 2021 - 16.4.2021 prostredníctvom materských škôlok. V materskej škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa (Dolný Hričov, Hričovské Podhradie) Vám bude k dispozíícii dotazník spolu s pracovným listom pre dieťa a zoznamom pomôcok. Pracovný list, ktorý vypracuje budúci prváčik spolu s vyplneným dotazníkom následne odovzdáte späť do materskej školy.

  Rodičia detí, ktoré nechodia do našich spádových materských škôlok a ich dieťa nastúpi do školy v Dolnom Hričove, nájdu tieto tlačivá na našej webovej stránky v časti Tlačivá. Vyplnené ich doručia do základnej školy.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria